आधुनिका कथा।

एकः युवकः नगरात् स्वग्रामं प्रस्थितवान्।रेल्यानं रात्रौ एव ग्रामं प्राप्तम्। रेल्यानकस्थानात् बहुदूरे आसीत् तस्य गृहम्। सः पद्भ्यां मन्दं गृहं प्रति याति।मार्गे दीपस्तंभाः न आसन्। यस्मात् कस्मात् गृहादपि प्रकाश न आगच्छति स्म यतः सर्वे निद्राणाः आसन्। घोरे अन्धकारे मार्गं द्रष्टुमपि अशक्तः जातः। झटिति सः उच्चैः वक्तुमारब्धवान् ” पलाण्डुकमावश्यकं वा पलाण्डुकं? एक किलो परिमितस्य मूल्यं केवलं दशरुप्यकाणि एव।

तदा सर्वैषु गृहेष्वपि दीपाः ज्वालिता अभवन् ।गृहजनाः कण्डोलहस्तेन बहिरागतवन्तः। तत्रदृश्यमानेन प्रकाशेन युवकः मार्गं दृष्ट्वा गृहं प्राप्तवान्।