शिक्षकः – पृथिव्याः अक्षरेखा एका काल्पनिकी रेखा । तत्र वस्त्राणि प्रसारयितुं न शक्यन्ते इति जानन्ति वा भवन्तः ?

एकः छात्रः- परन्तु महोदय https://pharmacieinde.com/cialis-oral-jelly/!तत्र काल्पनिकानि वस्त्राणि तु प्रसारयितुं शक्यानि एव ननु ? 😄

— नारदः ।