पप्पू एकदा विलम्बेन विद्यालयं गतवान्।

शिक्षकः तं पृष्टवान् रे पप्पू! विलम्बेन किमर्थम् अद्य विद्यालयम् आगतोऽसि https://southafrica-ed.com/?

पप्पू उक्तवान् श्रीमन्। अद्य मम मातापित्रोः विवादः सञ्जातः आसीत्।

शिक्षकः- आम्, परन्तु विवादेन च तव विद्यालयस्य आगमनेन सह कः सम्बन्धः?

पप्पू- श्रीमन्। मम एका पादुका मम पितुः हस्ते आसीत् च द्वितीया पादुका मम मातुः हस्ते आसीत् तत्कारणतः विलम्बः जातः।

😜😁🙏

-प्रदीपः।।