भार्या – नाथ ! शृणोति वा ? ह्यः अहं वैद्यं प्रति गतवती l

तदा सः उक्तवान् ” भवत्याः विश्रामस्य आवश्यकता अस्ति l स्थानांतरं कर्तुं स्वित्झर्लंड न्यूजीलन्ड वा गच्छेत् इति l

आवां कुत्र गच्छेवः ?

पतिः – अन्यं वैद्यं प्रति !

😃