😃😃😃

वैद्यः–(शल्यचिकित्सायाः उत्पीठिकायाः समीपं स्वस्य कृते वाक्यमेकं वदति )

भोः देशपाण्डेवर्य मा बिभेतु।🤫

रुग्णः–धन्यवादः वैद्यमहोदयेभ्यः😊

किन्तु मम नाम देशपाण्डे नास्ति भोः🤔

वैद्यः–आम् जानाम्यहम्।😊

मम नाम देशपाण्डे अस्ति😜

दर्शना

😃😊😃