शत्रुः

Published on 27 December 2019 06:43 PM
मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनां ।

लुब्धकधीवरपिशुनाः निष्कारणमेव वैरिणो जगति ।।

मृग , मासे आणि सज्जन व्यक्ती अनुक्रमे गवत , पाणी आणि जे काही त्यांना उपलब्ध होईल त्यावर संतोष मानून आपले जीवनयापन करीत असतात . तरीही या जगात क्रमशः शिकारी , मासेमार आणि दुष्ट लोक अकारणच त्यांचे शत्रु होत असतात .

मृग, मछलियां तथा सज्जन व्यक्ति अपना जीवनयापन

क्रमशः घास के तिनकों , जल , और जो कुछ भी उन्हें उपलब्ध होता है उसी पर संतुष्ट रह कर करते है । परन्तु फिर भी इस संसार में अकारण ही क्रमशः व्याध (शिकारी) , मछुआरे तथा दुष्ट लोग उनके शत्रु होते हैं ।

Deer , fishes and saintly people ( sajjana) earn livelihood by dry grass , water , and contentment

( santosha) respectively . Though they follow such a simple life style without troubling anyone still we find hunters, fishermen, and evil people ( durjana) being their enemies .