सत्

इद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो

दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति

अग्निम्यमं मातरिश्वानमाहु: ।।

‘सत्’ एकच आहे हे जाणणारे ज्ञानी पुरुष त्याला इंद्र , मित्र , वरुण , अग्नि , सुंदर पंखाचा गरुड , यम आणि मातरिश्वा इत्यादी नावाने संबोधतात .

एक ही सत् को जानने वाले ज्ञानी जन उसे इन्द्र , मित्र , वरुण , अग्नि , सुंदर पंखवाले गरुड , यम तथा मातरिश्वा के नाम से पुकारते हैं ।

There is only one ultimate, supreme reality ( sat), which sages address by different names like Indra, Mitra, Varun, Agni, Eagle with beautiful feathers , Yama, Matarishwa.