सर्वेषां नो जननी

Published on 3 September 2019 06:38 PM

[audio src='https://sanskrit.today/wp-content/uploads/2019/09/सर्वेषां-नो-जननी.mp3'][/audio]

सर्वेषां नो जननी

भारतधरणी कल्पलतेयम्

जननी-वत्सल-तनय-गणैस्तत्

सम्यक् शर्म विधेयम्॥ ध्रुवम्॥

हिमगिरि-सीमन्तित-मस्तकमिदम्

अम्बुधि-परिगत-पार्वम्

अस्मज्जन्मदमन्नदमनिशं

श्रौतपुरातनमार्षम्॥१॥

विजनितहर्षं भारतवर्षं

विश्वोत्कर्षनिदानम्

भारतशर्मणि कृतमस्माभि:

नवमिदमैक्यविधानम्॥२॥

भारतहित-सम्पादनमेव हि

कार्यं त्विष्टविपाकम्

भारतवर्जं न किमपि कार्यं

निश्चितमित्यस्माकम्॥३॥

भारतमेका गतिरस्माकं

नापरास्ति भुवि नाम।

सर्वादौ हृदयेन च मनसा

भारतमेव नमाम॥४॥