Bhagavadgita 3-5, श्रीमद्भगवद्गीता ३-५

श्लोकः न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।।३-५।। सन्धि विग्रहः न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गणैः।।३-५।। श्लोकार्थः...

Read More