Bhagavadgita 6-43, श्रीमद्भगवद्गीता ६-४३

श्लोकः तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन।।६-४३।। सन्धि विग्रहः तत्र तम् बुद्धि-संयोगम् लभते पौर्व-देहिकम्। यतते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन।।६-४३।। श्लोकार्थः हे कुरुनन्दन! (सः) तत्र...

Read More