Bhagavadgita 9-21, श्रीमद्भगवद्गीता ९-२१

श्लोकः
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।।९-२१।।

सन्धि विग्रहः
ते तम् भुक्त्वा स्वर्ग-लोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्य-लोकम् विशन्ति।
एवम् त्रयी-धर्मम् अनुप्रपन्नाः गत-आतगम् काम-कामाः लभन्ते।।९-२१।।

श्लोकार्थः
ते तम् विशालम् स्वर्ग-लोकम् भुक्त्वा, पुण्ये क्षेणे (सति)
मर्त्य-लोकम् विशन्ति। एवम् त्रयी-धर्मम् अनुप्रपन्नाः
काम-कामाः गत-आगतम् लभन्ते।

शब्दार्थः
9.21. ते=they तम्=that भुक्त्वा=enjoying स्वर्ग-लोकम्=heaven विशालम्=vast क्षीणे=being exhausted पुण्ये=the results of their pious activities मर्त्य-लोकम्=to the mortal earth विशन्ति=fall down एवम्=thus त्रयी=of the three vedas धर्मम्=doctrines अनुप्रपन्नाः=following गत-आतगम्=death and birth काम-कामाः=desiring sense enjoyments लभन्ते=attain

Meaning
9.21: Having enjoyed the wide world of heaven and exhausted the merit of their pious deeds, they return to the world of mortals. Thus conforming to doctrine of the three Vedas and desiring sense pleasures, they go and come (Gatāagatam, Go and Come = death and rebirth).

Bhagavadgita 9-20, श्रीमद्भगवद्गीता ९-२०

श्लोकः
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते।
ते पुण्यमासाद्य सुरेनद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्।।९-२०।।

सन्धि विग्रहः
त्रै-विद्याः माम् सोमपाः पूत-पापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते।
ते पुण्यम् आसाद्य सुरेनद्र-लोकं अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव-भोगान्।।९-२०।।

श्लोकार्थः
त्रै-विद्याः सोमपाः पूत-पापाः माम् यज्ञैः इष्ट्वा
स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते। ते पुण्यम् सुरेनद्र-लोकं आसाद्य,
दिवि दिव्यान् देव-भोगान् अश्निन्ति।

शब्दार्थः
9.20. त्रै-विद्याः=the knowers of the three Vedas माम्=me सोमपाः=drinkers of soma juice पूत-पापाः=purified of sins यज्ञैः=with sacrifices इष्ट्वा=worshipping स्वर्गतिम्=passage to heavon प्रार्थयन्ते=pray for ते=theyपुण्यम्=pious आसाद्य=attaining सुरेनद्र=of indra लोकं=the world अश्नन्ति=enjoy दिव्यान्=celestial दिवि=in heaven देव-भोगान्=the pleasures of the gods

Meaning
9.20: The knowers of the three Vedas, who drink the soma juice and are cleansed of their sins by sacrifices and worship, pray for reaching heaven of Indra’ world and enjoying the divine pleasures. These pious, reaching Indra’s world, enjoy the celestial pleasures of gods in heaven.

Bhagavadgita 9-19, श्रीमद्भगवद्गीता ९-१९

श्लोकः
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जुन।।९-१९।।

सन्धि विग्रहः
तपामि अहम् अहम् वर्षम् निगृह्णामि उत्सृजामि च।
अमृतम् च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम् अर्जुन।।९-१९।।

श्लोकार्थः
हे अर्जुन! अहम् तपामि, अहम् वर्षम्, निगृह्णामि
उत्सृजामि च, अहम् एव अमृतम् मृत्युः च, (अहं एव)
सत् असत् च (अस्मि)।

शब्दार्थः
9.19. तपामि=give heat अहम्=I अहम्=I वर्षम्=rain निगृह्णामि=withhold उत्सृजामि=send forth च=andअमृतम्=immortality च=and एव=certainly मृत्युः=death च=and सत्=spirit असत्=matter च=and अहम्=Iअर्जुन=O Arjuna

Meaning
9.19: I give heat; I withhold and send forth rain. I am immortality and certainly death. I am Sat (Being) and Asat (Nonbeing), O Arjuna.

Bhagavadgita 9-18, श्रीमद्भगवद्गीता ९-१८

श्लोकः
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।।९-१८।।

सन्धि विग्रहः
गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणम् सुहृत्।
प्रभवः प्रलयः स्थानम् निधानम् वीजम् अव्ययम्।।९-१८।।

श्लोकार्थः
(अहं) गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्,
सुहृत्, प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्, निधानम्,
अव्ययम् बीजम् (च अस्मि)।

शब्दार्थः
9.18. गतिः=goal भर्ता=sustainer प्रभुः=Lord साक्षी=witness निवासः=abode शरणम्=refuge सुहृत्=most intimate friend प्रभवःcreation प्रलयः=dissolution स्थानम्=ground निधानम्=resting place वीजम्=seedअव्ययम्=imperishable

Meaning
9.18: I am the goal, the sustainer, the Lord, the witness, the abode, the refuge, the selfless friend, the creation, the dissolution, the resting place, the repository [hypostasis], and the imperishable seed.

Bhagavadgita 9-17, श्रीमद्भगवद्गीता ९-१७

श्लोकः
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च।।९-१७।।

सन्धि विग्रहः
पिता अहम् अस्य जगतः माता धाता पितामहः।
वेद्यम् पवित्रम् ओङ्कारः ऋक्-साम यजुः एव च।।९-१७।।

श्लोकार्थः
अहम् अस्य जगतः माता, पिता, धाता, पितामहः, वेद्यम् (वस्तु),
पवित्रम् (वस्तु), ओङ्कारः, ऋक्, साम, यजुः च (अस्मि)।

शब्दार्थः
9.17. पिता=father अहम्=I अस्य=of this जगतः=universe माता=mother धाता=supporter पितामहः=grandfatherवेद्यम्=what is to be known पवित्रम्=that which purifies ओङ्कारः=the syllable om ऋक्-साम यजुः=the Rg, Sama, Yajur vedas एव=certainly च=and

Meaning
9.17: I am the father of this world, the mother, the supporter, and the grandfather. I am the object of knowledge, and the purifier. I am Omkara (the syllable AUM or OM), Rg, Sama, and Yajur Vedas.