Month: August 2017

Shloka – Benediction 4

गणनाथसरस्वतीरविशुक्रबृहस्पतीन् । पंचैतान् संस्मरेन्नित्यं वेदवाणीप्रवृत्तये । } Meaning:One who thinks of Ganesha, Sarasvati, SUrya, Shukra and Brahaspati (these five) everyday, his word will be treated as equal to the sayings...

Read More

Bhagavadgita 11-39, श्रीमद्भगवद्गीता ११-३९

श्लोकः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ११-३९॥ सन्धि विग्रहः वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वम् प्रपितामहः च । नमः नमः ते अस्तु...

Read More

Shloka – Benediction 3

ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ Meaning:Om Lead us from untruth to truth, from darkness to light, from death to immortality. Om Peace Peace Peace.Word meanings:ॐ = The...

Read More

Bhagavadgita 11-38, श्रीमद्भगवद्गीता ११-३८

श्लोकः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस-् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ११-३८॥ सन्धि विग्रहः त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम् निधानम् । वेत्ता असि वेद्यम् च...

Read More

ST Account

Close

Archives

  • 2020 (118)
  • 2019 (364)
  • 2018 (85)
  • 2017 (711)
  • 2016 (343)