Shloka – Benediction 4

गणनाथसरस्वतीरविशुक्रबृहस्पतीन् ।
पंचैतान् संस्मरेन्नित्यं वेदवाणीप्रवृत्तये । }

Meaning:
One who thinks of Ganesha, Sarasvati, SUrya, Shukra and Brahaspati (these five) everyday, his word will be treated as equal to the sayings of the vedas.

Word meanings:
गणनाथसरस्वतीरविशुक्रबृहस्पतीन् = the chief of `gaNA’,
s, Sarasvathi, Sun, Venus and Jupiter;
पंचैतान् = these five;
संस्मरेन्नित्यं = May we remember ever;

Bhagavadgita 11-39, श्रीमद्भगवद्गीता ११-३९

श्लोकः
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ११-३९॥

सन्धि विग्रहः
वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वम् प्रपितामहः च ।
नमः नमः ते अस्तु सहस्र-कृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते ॥ ११-३९॥

श्लोकार्थः
त्वम् वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः च
प्रपितामहः (असि) ते सहस्र-कृत्वः, नमः नमः,
पुनः च भूयः अपि ते नमः नमः अस्तु ।

शब्दार्थः
वायुः  = air यमः  = the controller अग्निः  = fire वरुणः  = water शशाङ्कः  = the moon प्रजापतिः  = Brahma त्वं  = You प्रपितामहः  = the great-grandfather च  = also नमः  = my respects नमः  = again my respects ते  = unto You अस्तु  = let there be सहस्रकृत्वः  = a thousand times पुनश्च  = and again भूयः  = again अपि  = also नमः  = offering my respects नमस्ते  = offering my respects unto You.

Meaning
11.39: You are Vayu, air; Yama, death or destroyer; Agni, fire; Varuna, water; Sasānka, moon; Prajapati, Brahma; and the great-grandfather. Homage to You a thousand times. Again and again, homage to You.

Shloka – Benediction 3

ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥

Meaning:
Om Lead us from untruth to truth, from darkness to light, from death to immortality. Om Peace Peace Peace.

Word meanings:
ॐ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and
u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman;
असतो = from untruth;
मा = do not;
सद्गमय = Reach or lead me towards the good or truth or reality;
तमसो = from darkness;
मा = do not;
ज्योतिर्गमय = lead into the light;
मृत्योर्मा = do not to death;
अमृतं = nectar;
गमय = lead me to;
ॐ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and
u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman;
शांतिः = Peace; tranquility;
शांतिः = Peace; tranquility;
शांतिः = Peace; tranquility;

Bhagavadgita 11-38, श्रीमद्भगवद्गीता ११-३८

श्लोकः
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस-् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ११-३८॥

सन्धि विग्रहः
त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम् निधानम् ।
वेत्ता असि वेद्यम् च परम् च धाम त्वया ततम् विश्वम् अनन्त-रूप ॥ ११-३८॥

श्लोकार्थः
त्वम् आदिदेवः, पुराणः पुरुषः, त्वम् अस्य विश्वस्य परम्
निधानम्, (त्वम्) वेत्ता च वेद्यम्। परम् धाम ह् चासि ।
हे अनन्त-रूप! त्वया विश्वम् ततम् ।

शब्दार्थः
त्वं  = You आदिदेवः  = the original Supreme God पुरुषः  = personality पुराणः  = old त्वं  = You अस्य  = of this विश्वस्य  = universe परं  = transcendental निधानं  = refuge वेत्त  = the knower असि  = You are वेद्यं  = the knowable च  = and परं  = transcendental च  = and धाम  = refuge त्वया  = by You ततं  = pervaded विश्वं  = the universe अनन्तरूप  = O unlimited form.

Meaning
11.38: You are the Primal God, the most ancient Purusa (person). You are the Supreme abode of the universe. You are the knower, the knowable, and the supreme refuge. You pervaded this universe, O Infinite Form.