Bhagavadgita 9-22, श्रीमद्भगवद्गीता ९-२२

श्लोकः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।९-२२।। सन्धि विग्रहः अनन्याः चिन्तयन्तः माम् ये जनाः पर्युपासते। तेषाम् नित्य-अभियुक्तानाम् योग-क्षेमम् वहामि अहम्।।९-२२।। श्लोकार्थः...

Read More