आशा

भवेच्च देशः एष पुनरपिविश्वे गुरुरिति आशा।भवेच्च गीता जगति हि वन्द्याशान्तिदात्रीति आशा॥ भवेच्च रामो जगदादर्शःपुनः युवस्विति आशा।भवेच्च कृष्णो जगति सुपूज्यःसर्वजनैरिति आशा॥ https://libido-portugal.com/cialis-generico-portugal/...

Read More