धनं-बलम्

धनं-बलम् गर्वाय परपीडायै दुर्जनस्य धनं बलम् । सज्जनस्य तु दानाय रक्षणाय च ते सदा ।। दुर्जन व्यक्तीचे धन स्वतःचा अहंकार जोपासण्यासाठी आणि बल हे दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठी असते . याऊलट सज्जन माणसाचे धन हे दुसऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि बल दुसऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी...

रुचिपूर्णपाकः

ll वन्दे मातरम् ll किञ्चित् हसामः l 😊 पत्नी – (क्रोधेन) सः भिक्षुकः बहुः गर्विष्ठः दृश्यते l किम् अभवत् l भवती कथं जानाति ? पत्नी – ह्यः अहं तं रोटिका शाकं च दत्तवती l अद्य तेन एकं पुस्तकं मह्यं दत्तम् l पतिः – पुस्तकम् ? किं पुस्तकम् ? पत्नी –...

सभासमाना सहसा परागात्

।।श्रीमते रामानुजाय नमः।। सभासमानासहसापरागात् सभासमाना सहसा परागात् । सभासमाना सहसापरागात् सभासमाना सहसापरागात् ॥ –चित्रकाव्यम् अयं श्लोकः चतुर्भिः पदैः भागैः वा रचितः अस्ति । प्रत्येकस्मिन् पादे उपयुक्ताः वर्णाःतेषाम् अनुक्रमणीका च भवति समाना । तेषां पदानां पदविभागः...

कन्या

दशपुत्रसमा कन्या दशपुत्रान्प्रवर्धयन्। यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया॥ अर्थात्- अकेली कन्या ही दश पुत्रों के समान है। दश पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त होता है वह अकेले कन्या के पोषण से ही प्राप्त हो जाता है। The girl alone is equal like the ten sons....

सर्वे हसन्ति

शिक्षकः एकं छात्रम् उद्दिश्य आदिष्टवान् भोः छात्र! त्वम् एकं वाक्यं वद! यद् वाक्यं श्रुत्वा सर्वे हसन्ति परन्तु यं वदति सः न हसति। छात्रः- श्रीमन्! भवतः ऊरुकस्य शृङ्खला उद्घाटिता...