Month: February 2020

जनाः बहु स्वार्थपरायणाः भोः – People are selfish – Hasyam

इदानीन्तन जनाः बहु स्वार्थपरायणाः भोः।😜 यदा कदाहं यं कमपि लेखनीं याचे तदा जनाः लेखन्याः पिधानं निष्कास्य ददति।☹️😢 किञ्चिदपि न विश्वसिति भोः। अद्य मत्समीपं 18 लेखन्यः सन्ति पिधानं विना।😜😆😜 दर्शना...

Read More

चत्वारि मित्राणि – Four friends

एकं वनम् आसीत्। तस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। तत्र एकः कच्छपः, एकः मूषकः, एकः हरिणः च एकः काकः निवसन्ति स्म। ते सर्वे एकत्र सुखेन परस्परं मिलित्वा जीवन्ति स्म। एकदा सायङ्काले सर्वे मिलितवन्तः आसन् परन्तु तत्र हरिणः न आगतः आसीत्।...

Read More

Close