7–8जनाः द्यूतः खेलन्तः आसन्।

तदैव आरक्षकाः आगच्छन्ति।

तद् दृष्ट्वैव एकः द्यूतक्रीडकः शीघ्रं गत्वा आरक्षकानां याने उपविशति।🤭

तदा आरक्षकाः तं वदति त्वं कथं पूर्वमेव गत्वात्रोपाविशः।😂

अरे महोदयः एतत्पूर्वं भवान् यदा माम् याने नीतवान् तदा मे उपवेष्टुं स्थानमेव न लब्धं अतः पूर्वमेव आगत्य उपाविशम्। 😜

दर्शना

😜😂😜