Author: SanskritToday

False pride, half knowledge

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्माSपि तं नरं न रञ्जयति ।। एखाद्या अज्ञानी व्यक्तीला समजावणं सहज शक्य आहे . तर ज्ञानी व्यक्तीला समजावणं त्याहूनही सोपं आहे . परंतु आपल्या अर्धवट ज्ञानाचाच गर्व...

Read More

Need binds friends and enemies

न कश्चित् कस्यचित मित्रं न कश्चित् कस्यचित रिपु: । अर्थतस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ।। न कोणी कोणाचा शत्रू असतो न कोणी कोणाचा मित्र . परिस्थितीवश लोक एकमेकांचे मित्र किंवा शत्रू बनतात . न कोई किसी का मित्र होता हैं , और न...

Read More

Self is the friend of the self

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः ॥ आत्म्यानेच आत्म्याचा उद्धार करा . आत्म्याचे दमन करुन त्याला अधःपतित किंवा खिन्न होऊ देऊ नका . कारण आत्माच आत्म्याचा मित्र आहे आणि आत्माच...

Read More

Women are respected

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। [यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः (भवन्ति)।] जहां स्त्रीजाति का...

Read More

क्रियासिद्धिस्सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।

क्रियासिद्धिस्सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।सेवादीक्षित ! चिरप्रतिज्ञ ! मा विस्मर भोस्सृक्तिम् ॥ न धनं न बलं नापि सम्पदा न स्याज्जनानुकम्पासिद्धा न स्यात् कार्यभूमिका न स्यादपि प्रोत्साहःआवृणोतु वा विघ्नवारिधिस्त्वं मा विस्मर...

Read More

ST Account

Close

Archives

  • 2020 (92)
  • 2019 (364)
  • 2018 (85)
  • 2017 (711)
  • 2016 (343)