Author: SanskritToday

हृदयस्थ

दूरस्थोऽपि न दूरस्थ:यो यस्य हृदि संस्थितः ।समीपस्थोऽपि दूरस्थ:यो यस्य हृदि न स्थितः ।। ज्या व्यक्तीला हृदयात स्थान असते ती व्यक्ती दूर असूनही जवळच असते आणि जिला हृदयात स्थान नसते ती व्यक्ती समोर असूनही बरीच दूर असते...

Read More

परोपकारः

मूलं भुजंगैः शिखरं विहंगैःशाखां प्लवंङ्गै कुसुमानि भृंगैः ।आश्चर्यमेतत् खलुचन्दनस्यपरोपकाराय सतां विभूतयः ॥ चंदनाच्या झाडाच्या मूळंभोवती सापांनी वेढे घातलेले असतात तर शिखरावर पक्षी विश्रांती घेत असतात . फांद्यांवर माकडे झुलत...

Read More

ज्ञानी

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩”अर्थम् महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा।विचरत्यसमुन्नद्धो य: स पंडित उच्यते॥” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 अर्थात- जो व्यक्ति विपुल धन-संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, श्री इत्यादि को पाकर भी अहंकार नहीं करता, वह ज्ञानी कहलाता है।...

Read More

कृपणः

कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ कंजूष मनुष्यासारखा दाता भूतकाळात कधी झाला नाही आणि भविष्यातही कधी होणार नाही, जो आपल्या संपत्तीला आयुष्यभर हातही लावत नाही आणि स्वतः तसाच मरुन जाऊन...

Read More

स्थिरता

अस्थिरं जीवितं लोके यौवनं धनमस्थिरं । अस्थिरं पुत्रदारापि धर्मकीर्तिद्वयं स्थिरं ।। या जगात मनुष्याचे जीवन , यौवन आणि धनसंपत्ती या सर्व गोष्टी अस्थायी (नश्वर) असतात . पत्नी आणि पुत्राची सोबतही अस्थायीच असते . परंतु धार्मिक आचरण...

Read More

Close