Tagged with

Haasyam

20 July 2020 02:58 PM

एकदा रात्रौ बिमलः शयनं कर्तुं स्वप्रकोष्टं गतवान्।तदा एव एकः मशकः आगत्य तं दंशितवान्। तदा ...

20 July 2020 02:57 PM

युवकः--भवतः पुत्रीम् अहम्………… युवत्याः पिता---(चित्रपटस्य सदृशम्)अस्तु इतः पुरतः मा वदतुस्...

20 July 2020 02:50 PM

संस्कृतं व्यावहारिकी भाषा भवेत् 😁😄😃😀😃😄😁😄😃😀 महिला-- आपणिकभ्रातः! रक्तमरिचानि (लाल...

19 July 2020 08:35 AM

एकः पथिकः भिक्षुकम् उक्तवान् भोः! भवान् किमर्थं भिक्षां याचते? भिक्षायाचनं उत्तमकार्यं नास...

19 July 2020 08:33 AM

वैद्येन मे पत्न्याः जिह्वायां तापमापकः स्थापितः । ताम् उक्तञ्च किञ्चित् कालपर्यंतम् औष्ठौ ...

19 July 2020 08:32 AM

न्यायालये वादविवादश्रवणं प्रचलद् आसीत्। तदा अधिवक्ता उत्थाय न्यायाधीशम् उक्तवान् श्रीमन्! ...

19 July 2020 08:29 AM

😅😂 “हे सम्बन्धिन्, पुत्रीयं भृशं वात्सल्येन पालितावाभ्याम्। अतः पाकक्रियां न जानात्येषा।...

18 July 2020 08:23 PM

दन्तवैद्यः 👨‍⚕ किमभवत्? कथं दन्ताः नष्टाः? रोगी 🤒 ह्यः पत्न्या दत्तरोटिकाः अतिदृढाः आसन्...

18 July 2020 08:19 PM

हसेम हासयेम माता हे पुत्र ।पूजार्थं फलमानयतु। पुत्र: अस्तु। माता धनं स्वीकृत्य गच्छतु। पुत...