इदानीन्तन जनाः बहु स्वार्थपरायणाः भोः।😜

यदा कदाहं यस्मै कस्मै अपि लेखनीं याचे
तदा जनाः लेखन्याः पिधानं निष्कास्य ददति।☹️😢

किञ्चिदपि न विश्वसिति भोः। osterreichische-apotheke.com

अद्य मत्समीपं 18 लेखन्यः सन्ति पिधानं विना।😜😆😜

दर्शना
😜🤭😂