ग्राहकः – भवान् निश्चित्तवान् किम्, एतत् दुग्धं विशुद्धम् इति ?

दुग्ध विक्रेता – आम्, महोदय ! न केवलं दुग्धांशः एव, अपितु अत्र मिश्रितं जलम् अपि पूर्णतः विशुद्धमस्ति, चिन्ता न कार्या, महाशय ! 😄

— नारदः ।