पतिः – अहं तुभ्यं नूतनवर्षनिमित्ते विलोभनं (gift) दातुम् इच्छामि l वदतु किम् इच्छसि ?

पत्नी – शोभनम् ! किन्तु यासदृश्यः ददातु , यत् , तत् एकवर्षपर्यंतं सम्यक् भवेत् l

पतिः चेत् एषः ” कालनिर्णय “(पञ्चाङ्गम् , तिथिपत्री) गृह्णातु l

😊