रेलस्थानके यात्रापत्रनिरिक्षकः गणपतं वदति

यात्रापत्रं कुत्रास्ति तव दर्शयतु भोः।🤔

गणपतः—अरे अहं रेलयानेन नागतमं भोः।

निरिक्षकः—किं प्रमाणं रे ??

गणपतः—प्रमाणं तु एतदेव वर्तते यत् मम समीपं यात्रापत्रं नास्ति ।😃

दर्शना

😃😜😃