😂😆😂

रुग्णः — वैद्यमहोदयः भवान् निर्देशकर्गजं (prescription) पृष्ठतः यदौषधं लिखितवान् तत्तु कुत्रापि न लभते भोः।🤔☹️

वैद्यः तत्तु औषधं नास्ति रे🤦🏻‍♂

लेखनी सम्यक् चलति वा न इति तत्र लिखित्वा दृष्ट्वानहम्।😅

दर्शना

😂