एवम् thus इस तरह
कति how many? कितना
कथम् how? कैसे
कथमपि somehow कैसे भी

पत्नी एवं प्रश्नं करोति। wife asks like this
कथं गच्छति? How you will go
कुत्र गच्छति? Where you will go
किमर्थम् गच्छति? Why you will go?
कथमपि मार्गे मम पितु: गृहम् गच्छतु।
Go to my father’s place on the way.
कदा प्रत्यागच्छति ? When you will come back.
अहमपि भवता सह आगच्छामि। I will also come with you

अहम् कुत्रापि न गच्छामि।
I won’t go anywhere