श्लोकः
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्।
सेनानिनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः।।१०-२४।।

सन्धि विग्रहः
पुरोधसाम् च मुख्यम् माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्।
सेनानिनाम् अहम् स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः।।१०-२४।।

श्लोकार्थः
हे पार्थ! पुरोधसाम् च मुख्यम् बृहस्पतिम् माम् विद्धि,
सेनानीनाम् स्कन्दः, सरसाम् सागरः अहम् अस्मि।

शब्दार्थः
10.24. पुरोधसाम्=of all priests च=also मुख्यम्=the chief माम्=me विद्धि=understand पार्थ=O son of Pritha बृहस्पतिम्=Brhaspati सेनानिनाम्=of all commanders अहम्=I am स्कन्दः=Kartikeya सरसाम्=of all reservoirs of water अस्मि=I am सागरः=the ocean

Meaning
10.24: Of all the priests, know Me O Partha, to be the most important priest, Brhaspati. Of the Army Chiefs, I am Skanda. Of all ponds, I am the ocean.