श्लोकः
अर्जुन उवाच।
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।।२-४।।

सन्धि विग्रहः
अर्जुनः उवाच।
कथम् भीष्मम् अहम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा-अर्हौ अरि-सूदन।।२-४।।

श्लोकार्थः
अर्जुनः उवाच।
हे मधुसूदन! अहम् भीष्मम् द्रोणम् च सङ्ख्ये इषुभिः कथम्
प्रतियोत्स्यामि? अरि-सूदन! (एतौ) पूजा-अर्हौ।

शब्दार्थः
अर्जुनः उवाच = Arjuna said
2.4 कथम्=how भीष्मम्=Bhishma अहम्=I सङ्ख्ये=in the fight द्रोणम्=Drona च=also मधुसूदन=O killer of Madhu इषुभिः=with arrows प्रतियोत्स्यामि=shall counterattack पूजा-अर्हौ=those who are worshipable अरि-सूदन=O killer of the enemies.

Meaning
2.4: Arjuna said: O Madhusūdana, how could I ever fight with arrows on the battlefield Bhisma and Drona, who are worthy of my worship, O Arisūdana?