श्लोकः
अव्याक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्।।७-२४।।

सन्धि विग्रहः
अव्यक्तम् व्यक्तिम् आपन्नम् मन्यन्ते माम् अबुद्धयः।
परम् भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम्।।७-२४।।

श्लोकार्थः
मम परम् अव्ययम् अव्यक्तम् अनुत्तमम् भावम्
अजानन्तः अबुद्धयः माम् व्यक्तिम् आपन्नम् मन्यन्ते।

शब्दार्थः
7.24 अव्यक्तम्=non manifested व्यक्तिम्=personality आपन्नम्=achieved मन्यन्ते=think माम्=me अबुद्धयः=less intelligent persons परम्=supreme भावम्=existence अजानन्तः=without knowing मम=myअव्ययम्=imperishable अनुत्तमम्=the finest

Meaning
7.24: The unintelligent, who do not know me as the Highest, the Imperishable, and the Supreme, think of me as the Unmanifest becoming the manifest.