श्लोकः
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।।७-२५।।

सन्धि विग्रहः
न अहम् प्रकाशः सर्वस्य योग-माया-समावृतः।
मूढः अयम् न अभिजानाति लोकः माम् अजम् अव्ययम्।।७-२५।।

श्लोकार्थः
योग-माया-समावृतः अहम् सर्वस्य प्रकाशः न।
अयम् मूढः लोकः अजम् अव्ययम् माम् न अभिजानाति।

शब्दार्थः
7.25 न=nor अहम्=I प्रकाशः=manifest सर्वस्य=to everyone योग-माया=by internal potency समावृतः=coveredमूढः=foolish अयम्=these न=not अभिजानाति=can understand लोकः=persons माम्=me अजम्=unbornअव्ययम्=inexhaustible

Meaning
7.25: I do not manifest to everyone, veiled by My Yoga-māyā. The foolish do not understand me as unborn and unchanging ed-italia.com.