श्लोकः
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्।।९-३३।

सन्धि विग्रहः
किम् पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा।
अनित्यम् असुखम् लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम्।।९-३३।।

श्लोकार्थः
किम् पुनः पुण्याः भक्ताः ब्राह्मणाः तथा राजर्षयः?
(तस्मात् त्वं) अनित्यम् असुखम् इमम् लोकम् प्राप्य, माम् भजस्व।

शब्दार्थः
9.33. किम्=how much पुनः=again ब्राह्मणाः=brahmanas पुण्याः=righteous भक्ताः=devotees राजर्षयः=saintly kings तथा=also अनित्यम्=temporary असुखम्=full of miseries लोकम्=planet इमम्=this प्राप्य=gainingभजस्व=be engaged in loving service माम्=unto me

Meaning
9.33: What is there to speak of pious Brahmanas, devotees, and devout royal sages (trying to attain Me)? Having come into this impermanent world of miseries or unhappiness, (you) should worship Me.