#LearnSamskritam

सुप्रभातम् Good morning

सुदिनम् Good day

सुसायम् Good evening

सुनक्तम् Good night

सुवर्षम् Happy New Year

सुदैवम् Good luck

अपि सर्वं कुशलम् Is all well?

क्षम्यताम् Excuse me!

किञ्चित् उत्सर कृपया Please move a little!

मा विलम्बस्व / चिरय Don’t delay