रविवासरे गाँधीधाम्नि संस्कृतसम्मेलनं भविष्यति।

= रविवार को गाँधीधाम में संस्कृत सम्मेलन होगा।

There will be a Sanskrit conference in Gandhidham on Sunday.

प्रातः नववादने संस्कृत-शोभायात्रां निष्कासयिष्यामः।

= प्रातः नौ बजे संस्कृत शोभायात्रा निकालेंगे।

Sanskrit procession will be held at nine in the morning.

गाँधीधामनगरस्य स्वामीनारायणस्य गुरुकुलतः शोभयात्रा आरप्स्यते।

= गाँधीधाम के स्वामीनारायण गुरुकुल से शोभयात्रा शुरू होगी।

The procession will begin from Swaminarayan Gurukul of Gandhidham.

सिन्धुबागमार्गतः सम्मेलनस्थलं गामिष्यति।

= सिंधुबाग मार्ग से सम्मेलन स्थल जाएगी।

Sindhubagh route will go to the conference site.

शोभायात्रायां शिक्षकाः , शिक्षिकाः , छात्राः , कार्यकर्तारः च भविष्यन्ति।

= शोभायात्रा में शिक्षक , शिक्षिकाएँ , छात्र और कार्यकर्ता होंगे।

The procession will have teachers, teachers, students and activists.

अनन्तरं सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं भविष्यति।

= बाद में सम्मेलन का उद्घाटन सत्र होगा।

The conference will later have its inaugural session.

कच्छ जनपदस्य सांसदः श्री विनोद चावड़ा महोदयः कार्यक्रमस्य उद्घटनं करिष्यति।

= कच्छ जिले के सांसद श्री विनोद चावड़ा जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

Shri Vinod Chavda, MP of Kutch district will inaugurate the program.

छात्राः विविधानि संस्कृत गीतानि गास्यन्ति।

= छात्र विविध संस्कृत गीत गाएँगे।

Students will sing various Sanskrit songs.

छात्राः विविधानि नृत्यानि अपि करिष्यन्ति

= छात्र विविध नृत्य करेंगे।

Students will perform various dances.

संस्कृत-प्रदर्शनी अपि भविष्यति।

= संस्कृत प्रदर्शनी भी होगी।

There will also be a Sanskrit exhibition.

सायंकाले सम्मेलनस्य समापनं भविष्यति।

= शाम को सम्मेलन का समापन होगा।

The conference will conclude in the evening.

सर्वे जनाः कृपया अवश्यमेव आगच्छन्तु।

= सभी लोग अवश्य ही आएँ।

Everyone must come.