सम्पत्तौ कर्कशं चित्तं खलस्यापदि कोमलम्।

शीतलं कठिनं चायस्तप्तं मृदु भवत्ययः ॥

#दृष्टान्तकलिकाशतकम् ७९

The mind of the wicked is hard during abundance, and soft in difficulty. Iron is hard when cool and softens when heated.