युवकः— त्वं किमर्थं मे दूरवाणी नोत्थितवती???😝

युवती—अरे इदानीमेव स्वपित्वा उत्थितवती भोः

मात्रा काॅफीपेयं दत्तं तदेव पिबन्त्यस्मि।

वदतु ……..😊

युवकः— किन्तु भवत्याः माता अवदत् यत् भवती तु गोमयं क्षेप्तुं गतवती इति।😜

दर्शना

😆🤭😆