ll वन्दे मातरम् ll

जवाहरलाल नेहरुः उक्तवान् … आलसः एव मनुष्याणां महान् रिपुः इति l

म. गान्धिः उक्तवान् …. सदा शत्रोपरि अपि प्रेमं करोतु l

अधुना कथयतु , कस्य शृणुयाम् ? गान्धिः महोदयस्य वा नेहरुः महोदयस्य ?

😊