Sanskrit through Gita – Gita Sopanam 1

LIVE COURSE COMPLETED

Prerequsites

 • Basic understanding of Sanskrit by going through the series of ‘Sanskrit for Beginners‘.
 • Able to understand simple sanskrit.

Course Content

 • Text book: Gita Sopanam (Level 1) published by Samskrita Bharati (Recommended to buy hard copy)
 • Basic verb forms (Present, Past, Future, etc.)
 • Basic noun forms
 • Important things which are necessary for Spoken Sanskrit.

Duration/Timings

 • Minimum 2 hours per week
 • Entire course might be approximately for 4 months.

Where/How?

 • Youtube
 • Learn from Home / Office

Course Outcome

 • Basics of Sanskrit
 • Student will be able to understand and converse in simple sanskrit
 • Student will be able to read simple shlokas.

This page will list down all the sessions and details. If you would like to take part in live session, Please register here.

Register Now to Attend Live Session

DayDateDescriptionMaterialsVideo
130-Nov-2017 (Thursday)
9:00 PM IST
परिचयः
विद्धि माम् (मम, भवतः, भवत्याः)
पुरुषः सः (सः, सा, तत्, ...)
प्रथमाविभक्तिः - एक-द्वि-बहुवचनानि
अजन्ताः शब्दाः

Page Nos: 1-10
Slides

Buy Textbook Online

Textbook PDF
Gita Shlokas PDF
Play Now
201-Dec-2017 (Friday)
9:00 PM IST
अजन्ताः शब्दाः
को भवान् (अहम्, त्वम्, भवान्, भवती)
‘अहम्' इति अन्विष्यत
‘भवान्' इति अन्विष्यत
‘त्वम्' इति अन्विष्यत
महात्मनः वचनम्

Page Nos: 11-17
SlidesPlay Now
308-Dec-2017 (Friday)
9:00 PM IST
न करोति (आम्, न)
नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य (अस्ति, नास्ति)
प्रहेलिका
‘अस्ति / नास्ति’ इति अन्विष्यत
तत्र का परिदेवना (अत्र, तत्र, कुत्र, …)
अहं सर्वस्य प्रभवः (षष्ठी)

Page Nos: 18-23
SlidesPlay Now
409-Dec-2017 (Saturday) 9:00 PM ISTतस्य तस्याचला श्रद्धा (सर्वनामपदानाम् षष्ठी)
सुभाषितम्
गीताश्लोकाः

Page Nos: 24-30
SlidesPlay Now
505-Jan-2018 (Friday) 9:00 PM ISTतस्य तस्याचला श्रद्धा (सर्वनामपदानाम् षष्ठी)
अथ पृष्ठतस्ते (पुरतः, पृष्ठतः, …)
मा ते सङ्गोऽस्तु (आवश्यकम्, मास्तु, …)

Page Nos: 31-35
SlidesPlay Now
606-Jan-2018 (Saturday) 9:00 PM IST१३ - न शोचति न काङ्क्षति (लट्लकारः)
लकार-परिचयः

Page Nos: 36-41
SlidesPlay Now
712-Jan-2018 (Friday) 9:00 PM ISTलट्लकारः
श्लोकाः
१४ - सङ्क्षेपगीता
परस्मैपदम् - आत्मनेपदम - उभयपदम्
१५ - भ्रातृमेलनम्

Page Nos: 41-45
SlidesPlay Now
813-Jan-2018 (Saturday) 9:00 PM IST१५ - भ्रातृमेलनम् - कथा
लोट्लकारः
१६ - उत्तिष्ठ यशो लभस्व

Page Nos: 45-55
SlidesPlay Now
919-Jan-2018 (Friday) 9:00 PM IST१६ - उत्तिष्ठ यशो लभस्व
महात्मनः वचनम्
१७ - पञ्चैतानि महाबाहो
सङ्ख्यासु लिङ्गभेदः

Page Nos: 56-62
SlidesPlay Now
1020-Jan-2018 (Saturday) 9:00 PM IST१९ - स्वधर्मे निधनं श्रेयः
सप्तमी-विभक्तिः
सर्वनामपदानां सप्तमीरूपाणि

Page Nos: 63-69
SlidesPlay Now
1126-Jan-2018 (Friday) 9:00 PM IST१९ - स्वधर्मे निधनं श्रेयः
सप्तमी-विभक्तिः
सर्वनामपदानां सप्तमीरूपाणि
२० - कृष्णः कदा उत्तिष्ठति ?

Page Nos: 70-73
SlidesPlay Now
1227-Jan-2018 (Saturday) 9:00 PM IST२१ - श्वः कस्य जयः ?
२२ - किमकुर्वत सञ्जय ?
क्तवतुप्रत्ययान्त-भूतकालः
लङ्लकार-भूतकालः
स्म

Page Nos: 74-80
SlidesPlay Now
1302-Feb-2018 (Friday) 9:00 PM IST२२ - किमकुर्वत सञ्जय ?
क्तवतुप्रत्ययान्त-भूतकालः
लङ्लकार-भूतकालः
स्म

Page Nos: 81-86
SlidesPlay Now
1403-Feb-2018 (Saturday) 9:00 PM IST२३ - क्रोधपिशाचः
२४ - संशयात्मा विनश्यति

Page Nos: 87-90
SlidesPlay Now
1509-Feb-2018 (Friday) 9:00 PM IST२४ - संशयात्मा विनश्यति
उपसर्गनियमाः

Page Nos: 91-97
SlidesPlay Now
1610-Feb-2018 (Saturday) 9:00 PM IST२५- योगक्षेमं वहाम्यहम्
द्वितीयाविभक्तिरूपाणि
सर्वनामपदानां रूपाणि
कुत्र द्वितीया प्रयोक्तव्या ?

Page Nos: 98-101
SlidesPlay Now
1717-Feb-2018 (Saturday) 9:00 PM IST२५- योगक्षेमं वहाम्यहम्
सर्वनामपदानां रूपाणि
द्वितीया विभक्तिः - प्रश्नः

Page Nos: 102-106
SlidesPlay Now
1823-Feb-2018 (Friday) 9:00 PM IST२६ - गीतोपदेशप्रसङ्गः
२७ - करिष्ये वचनं तव

Page Nos: 107-114
SlidesPlay Now
1902-Mar-2018 (Friday) 9:00 PM IST२७ - करिष्ये वचनं तव
भविष्यत्कालः
गीताश्लोकाः
२८ - तदा किं किं भविष्यति?
२९ - गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्
पञ्चमीविभक्तिः
पञ्चमीप्रयोगः

Page Nos: 115-119
SlidesPlay Now
2009-Mar-2018 (Friday) 9:00 PM IST२९ - गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्
पञ्चमीविभक्तिः
पञ्चमीप्रयोगः
सर्वनामपदानां रूपाणि
अभ्यासः
३० - नगरदर्शनं कदा ? (तः - पर्यन्तम्)
३१ - कति वारं पठानि ? (वारम् - अद्य आरभ्य)
३३ - शनैः शनैः उपरमेत्
(शीघ्रम्, मन्दम्, उच्चैः, शनैः, सम्यक्, कथम्)

Page Nos: 120-128
SlidesPlay Now
2110-Mar-2018 (Saturday) 9:00 PM IST३३ - त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप!
(क्त्वा प्रत्ययः)
३४ - अखण्डविश्वासः

Page Nos: 129-133
SlidesPlay Now
2223-Mar-2018 (Friday) 9:00 PM IST३५ - अवलोक्य विश्वरूपम्
ल्यप् प्रत्ययः

Page Nos: 134 - 138
SlidesPlay Now
2324-Mar-2018 (Saturday) 9:00 PM IST३६ - आत्मैव आत्मनो बन्धुः
च, अपि, एव, इति, यत्

Page Nos: 139-146
SlidesPlay Now
2406-Apr-2018 (Friday) 9:00 PM IST३७ - दिव्यं ददामि ते चक्षुः
चतुर्थी विभक्तिः
कुत्र चतुर्थी

Page Nos: 147-156
SlidesPlay Now
2507-Apr-2018 (Saturday) 9:00 PM IST३८ - अन्धाय अनन्धाय देहि
यदा - तदा
यथा - तथा
यत्र -तत्र
किन्तु / निश्चयेन / प्रायशः / खलु / अपेक्षया

Page Nos: 157-158
SlidesPlay Now
2611-Apr-2018 (Wednesday) 9:00 PM IST३८ - अन्धाय अनन्धाय देहि
यदा - तदा
यथा - तथा
यत्र -तत्र
किन्तु / निश्चयेन / प्रायशः / खलु / अपेक्षया
अद्यतन / ह्यस्तन / श्वस्तन / पूर्वतन / इदानीन्तन

Page Nos: 159-166
SlidesPlay Now
2713-Apr-2018 (Friday) 9:00 PM IST३९ - असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा
तृतीया विभक्तिः
कुत्र तृतीया ?

Page Nos: 167-172
SlidesPlay Now
2814-Apr-2018 (Saturday) 9:00 PM IST३९ - असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा
अभ्यासः
४० - न त्वं शोचितुम् अर्हसि
तुमुन् प्रत्ययः
४१ - अतः अस्मि लोके
अतः, यतः

Page Nos: 173-182
SlidesPlay Now
2918-Apr-2018 (Wednesday) 9:00 PM IST४२ - हे कृष्ण! हे माधव!
सम्बोधनम्
४३ - गर्वभङ्गः
यद्यपि - तथापि
यदि - तर्हि
यावत् - तावत्
चेत् - नो चेत्

Page Nos: 183-191
SlidesPlay Now
3020-Apr-2018 (Friday) 9:00 PM IST४४ - दशमस्त्वमसि
गीतासोपान-प्रथमभाग-विषयसङ्ग्रहः

Page Nos: 192-196
SlidesAvailable soon