ll वन्दे मातरम् ll

किञ्चित् हसामः l

मित्रद्वयं जल्पनं कुर्वन्तौ आस्ताम् l

प्रथमम् – मम भार्या बहुः कोपिष्ठा अस्ति l क्षुद्रतम कारणेन सा क्रोधिता भवति l

द्वितियम् – मम भार्या अपि कोपिष्ठा आसीत् l किन्तु अधुना सा शान्ता अभवन् l

प्रथमम् – किं कृतवान् भो ?

द्वितियम् – किं नहि रे भो ! अहं ताम् एकवारं अकथयम् यत् वृद्धावस्थे स्त्रियः बहुः क्रोधिता भवन्ति इति l