असमराज्यस्य इतिहासः

असमराज्यस्य इतिहासः! आहोमवंशस्य प्रथमः राजा आसीत् चुकाफा। जयध्वजसिंहस्य राजत्वकाले यवनानां सेनापतिः मीरजुमला १६६२ ख्रिष्टाब्दे असमराज्यस्योपरि आक्रमणं कृतवान् आसीत्। जयध्वजसिंहस्य राजत्वकाले एव १६६७ ख्रिष्टाब्दे आहोमसेनापतिः लाचित-बरफुकनः यवनानाम् अधीनतः गुवाहाटीं च...

मननयोग्याः विषयाः

-केचन मननयोग्याः विषयाः- १. सकामभावेन किमपि प्राप्त्यर्थं वा भगवतः भक्तिः साध्यते चेत् तावत्तु भगवान् भक्ताय ददाति एव। परन्तु निस्स्वार्थतया भक्तिः साध्येत चेत् तस्मै भगवान् तावत् दद्यात् यावत् सः निर्वोढुं न शक्नुयात्। २. यस्मै यत् रोचते तत् भगवान् न ददाति यदि तस्य...