Subhashitam – 114

परोऽपि हितवान् बन्धुर्बन्धुरप्यहितः परः । अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषधम् ॥ Meaning:A stranger interested in our welfare is a relative and a relative not interested in our welfare is a stranger. Disease is hurtful, though born in our body and medicine is...

Subhashitam – 113

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः खादन्ति न स्वादु फलानि वृक्षाः । पयोधराः सस्यमादन्ति नैव परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ Meaning:The rivers do not drink their own water, the trees do not eat their own sweet fruits, the clouds do not eat the crops and the riches of the good are...

Subhashitam – 111

शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेण समदो दन्तेन गौर्गर्दभः । व्याधिः भेषज सङ्ग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् ॥ Meaning:It is possible to prevent fire with water, heat of the...

Subhashitam – 110

गिरौ कलापि गगने पयोधौ लक्ष्यान्तरेऽर्कश्च जलेषु पद्मम् । इन्दुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बन्धुर्योयस्य हृद्यो न हि तस्य दूरः ॥ Meaning:The peacock is in the mountain and the clouds in the sky, the sun is at the distance of a thousand thousand yojanas and the lotus is in the...

Subhashitam – 109

राजा राष्ट्रकृतं पापं राजपापं पुरोहितः । भर्ता च स्त्री कृतं पापं शिश्यपापं गुरुर्व्रजेत् ॥ Meaning:The king must answer for his country’s sin, the priest for the king’s sin, the husband for his wife’s sin and the guru for the disciple’s...

Subhashitam – 107

विपदि धैर्यं तथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । यशसि चाभिरतिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥ Meaning:Courage in trouble, forbearance in prosperity, eloquence in the assembly, valour in battle, eagerness in gaining fame, attention to the...