आधुनिका कथा

आधुनिका कथा। एकः युवकः नगरात् स्वग्रामं प्रस्थितवान्।रेल्यानं रात्रौ एव ग्रामं प्राप्तम्। रेल्यानकस्थानात् बहुदूरे आसीत् तस्य गृहम्। सः पद्भ्यां मन्दं गृहं प्रति याति।मार्गे दीपस्तंभाः न आसन्। यस्मात् कस्मात् गृहादपि प्रकाश न आगच्छति स्म यतः सर्वे निद्राणाः आसन्। घोरे...

Telling lies

विद्यालये शिक्षकः छात्रान् पाठं पाठयति स्म! पाठस्य नाम आसीत् मिथ्यावादी मेषपालकः इति! सः मेषपालकः प्रतिदिनं मिथ्या वदति स्म! व्याघ्रः आगच्छति व्याघ्रः आगच्छति इति चित्कारं कृत्वा ग्रामस्य जनान् प्रतिदिनम् आह्वयति स्म! ग्रामस्य जनाः अपि दण्डं गृहीत्वा धावित्वा गच्छन्ति...

आज्ञाकारी नचिकेता

नचिकेता आसीत् मातापित्रोः महान् आज्ञाकारी पुत्रः। तस्य पिता आसीत् प्रसिद्धः स्वामी बजस्रवा। एकदा स्वामी बजस्रवा महतः यज्ञस्य आयोजनं कृतवान् आसीत्। यज्ञस्य समाप्तेः परं बजस्रवा स्वस्य गोशालायाः वृद्धाः धेनूः ब्राह्मणाय दानरूपेण दत्तवान् आसीत्। स्वामिनः एवं कार्यं...

आङ्ग्लशासनकालः

तदा एकस्मिन् दिने एकः भारतीयः तुलसीमातुः पूजां कुर्वन् आसीत्! तुलसीवृक्षस्य अधः उपविश्य सः उच्चैः मन्त्रोच्चारणं कृत्वा पूजां कुर्वन् आसीत्! तदानीम् एकः आङ्ग्लाधिकारी मार्गे गमनसमये एतद्दृष्ट्वा‌ तस्य भारतीयस्य समीपं गत्वा सः उक्तवान् भोः! किम् एतत्? त्वं मूर्खः,...

बुद्धिमती कन्या!!

शिलादित्यः इति नामकः एक राजा आसीत्! एकदा सः मन्त्रिणा सह राज्यभ्रमणाय गतवान् आसीत्! मार्गे गमनसमये तेन महाराजेन एका प्रस्तरमूर्ति दृष्टा! मूर्तेः सर्वम् आभूषणं वस्त्रं च प्रस्तरेण निर्मितम् आसीत्! मूर्तिं दृष्ट्वा महाराजः मन्त्रिणं पृष्टवान् भोः मन्त्रिन्! अस्याः...

जीवने स्वर्णस्य निकषस्य च आवश्यकता एव नास्

रोहिदासः कश्चन चर्मकारस्य पुत्रः आसीत्! सः गङ्गानद्याः तीरे निवसति स्म! सः अत्यन्तं हरिभक्तः आसीत्! चर्मकारस्य पुत्रः इति कारणात् स्वजीवने अपि तदेव चर्मकारवृत्तिं स्वीकृतवान् आसीत्! सः पादरक्षाणां निर्माणं करोति विक्रयणं च करोति स्म! परन्तु सः हरिभक्तः, धर्मिष्ठः...