गङ्गा गङ्गा गङ्गा , प्रवहतु पावनगङ्गा

Published on 3 September 2019 06:27 PM


https://youtu.be/2x995_gAiEk
गङ्गा गङ्गा गङ्गा , प्रवहतु पावनगङ्गा

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , सुवहतु संस्कृतगङ्गा ।

शङ्करशिरसः पावनगङ्गा

शङ्करपुरतः संस्कृतगङ्गा ।

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , एषा संस्कृतगङ्गा ।।

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , एषा संस्कृतगङ्गा

पुरा भगीरथप्रभुप्रयत्नात्

भुवमवतीर्णा गङ्गा

सुरवरमुनिजनतपःप्रभावात्

जाता संस्कृतगङ्गा ।।१।।

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , एषा संस्कृतगङ्गा

पवित्रगङ्गा भारतवर्षे

भवतु सदा सा शुद्धा

संस्कृतगङ्गा जनहृन्निलये

विलसतु चिरं प्रबृद्धा ।।२।।

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , एषा संस्कृतगङ्गा

'स्नानादेव हि मुक्तिर्लक्ष्या'

स च गङ्गाया महिमा

'कैवल्यार्थं सम्भाषणम्' इति

संस्कृतमातुर्गरिमा ।।३।।

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , एषा संस्कृतगङ्गा

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , प्रवहतु पावनगङ्गा

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , सुवहतु संस्कृतगङ्गा ।

शङ्करशिरसः पावनगङ्गा

शङ्करपुरतः संस्कृतगङ्गा ।

गङ्गा गङ्गा गङ्गा , एषा संस्कृतगङ्गा ।।

रचनाकारः -श्री नरसिंहभट्टः, बेङ्गलुरु

स्वरः - उमा माहेश्वरी

सम्भाषणसन्देशः - नवम्बर - २०१५

                संकलनकर्ता

गोपालकृष्णमिश्रः प्रान्तप्रचारप्रमुखः काशीप्रान्तः, संस्कृतभारती