संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयम् ।

Published on 22 September 2019 08:03 AM


https://www.youtube.com/watch?v=LAFVGN7A4bE
संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयम् ।

संस्कृते: प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम् ॥

संस्कृतस्य महिमवर्णनेन नास्ति साधितम्

सततसम्भाषणेन तस्य जीवनं स्थिरम् ।

जनमुखेन भाषितं ननु जगति जीवितं

राजते चिरं समस्तराष्ट्रमान्यतास्पदम् ॥

संस्कृतस्य सेवनं मातृसेवासमम्

तेन सम्भाषणं वाङ्मातृपूजनम् ।

मातृभि: प्रवर्तनेन मातृभाषा परम्

सरलसम्भाषणेन लसति बालादृतम् ॥

राजपोषणात् पुरा नीतमिदं वैभवम्

लोकशक्तिकेन्द्रितं स्थास्यतीह केवलम् ।

शिक्षकास्तदर्थमेव त्यागशालिन: स्यु:

संस्कृतोज्जीवनाय प्राप्तजीवना ध्रुवम् ॥

  • गु. गणपय्यहोळ्ळः